I MEMBRI DI SARVA YOGA INTERNATIONAL

ANANDA ASHRAM – Papa Ramdas
ARSHA VIDYA PITHAM – Swami Dayananda
ASHRAM MAANANDAMAYEE – Swami Vijayananda
CENTER FOR YOGA STUDIES – Annamalai University
CHINMAYA MISSION – Swami Chinmayananda – Swami Tejomayananda
DEV SANSKRITI VISHWAVIDYALAYA UNIVERSITY – Pt. Shri Ram Sharma Acharya –
Dr. Chinmay Pandya
DIVINE LIFE SOCIETY – Swami Shivananda – Swami Chidananda – Swami Yogaswarupananda
GANDHI SMRITI AND DARSHAN SAMITI – Mahatma Gandhi – Tara Gandhi
KAILASH ASHRAM – Swami Medhananda Puri
KAIVALYADHAMA – Swami Kuvalayananda
KRISHNAMURTI FOUNDATION INDIA – Jiddu Krishnamurti
JAIN VISHVA BHARATI UNIVERSITY – Acharya Tuldi – Acharya Shri Mahapragy – Acharya Mahashraman
PARMARTH NIKETAN – Swami Chidanand
PATANJALI YOGPEETH – Swami Ramdev
RAMAKRISHNA MISSION – Sri Ramakrishna – Swami Vivekananda
RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE – Sri Ramakrishna – Swami Vivekananda
RAMAKRISHNA MISSION VIVEKANANDA EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE – Swami Atmapriyananda
SHANTINIKETAN SADHNA KENDRA – Jain Munishri Kirtichandraji
SRI AUROBINDO CENTER FOR ADVANCED RESEARCH – Sri Aurobindo
SRI AUROBINDO SOCIETY – Sri Aurobindo
S-VYASA UNIVERSITY – Dr. H.R. Nagendra
THE YOGA INSTITUTE – Shri Yogendraji – Smt. Hansaji Jayadeva Yogendra
YOGODA SATSANGA SOCIETY – Paramahansa Yogananda